در زمان حضرت سلیمان پرنده ای برای نوشیدن آب
به سمت حوضی که کنار چشمه ای بود پرواز کرد
اما چند کودک را به سر برکه دید
پس آنقدر صبر کرد تا کودکان از آنجا متفرق شدند.

همینکه قصد فرود به سوی برکه را کرد
این بار مردی را با ریش بلند و آراسته دید که
برای نوشیدن آب به آن برکه مراجعه نمود.
پرنده با خود گفت که این مرد خوبی است
از وی آزاری به من نمیرسد.

وقتی نزدیک شد آن مرد سنگی بسویش پرتاب کرد
و چشم پرنده کور شد!
پرنده از مرد نزد حضرت سلیمان شکایت برد.
پیامبر آن مرد را احضار کرد
او را محاکمه و فرمان کور کردن چشم او را داد.
اما پرنده به حکم صادر شده اعتراض کرد و‌ گفت ؛

چشم این مرد هیچ آزاری بمن نرساند
بلکه ریش او بود که مرا فریب داد و گمان بردم
که از سوی او آزاری به من نمیرسد.
پس به عدالت نزدیکتر است اگر ریش او را بتراشید
تا دیگران مثل من فریب ریش او را نخورند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
@Parsa_Night_narrator
#کانال_آوای_شبانه_پارسا
#اخبار_روز_ایران_و_جهان

-tumblr
https://avayeshabane.tumblr.com
آخرین خبرها و اتفاقات روز در وب سایت:
website
http://aparssa.wordpress.com
منبع خبری کانال:
#BBC_News

مشاهده مطلب در کانال


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ